Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer

A BW2 Hárfa Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően – figyelemmel a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésére – Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet, melynek célja, hogy biztosítsa a jogszabályok, belső eljárások, valamint a Társaság etikai alapelveit sértő szabályok megszegése miatt a Munkáltatói visszaélések bejelentés megtételének lehetőségét.

A bejelentő rendszer NEM alkalmazható azon panaszok, vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.

Bejelentést tehet a 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról 20.§ (2) és (3) pont értelmében:

 • a foglalkoztató által foglalkoztatott,
 • az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 • a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 • a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 • a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 • a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentést elektronikusan, vagy postai úton lehet megtenni, a formanyomtatvány ide kattintva érhető el.

Elektronikusan: hr@siskin.hu

Postai úton: 1518 Budapest, Pf. 17.

A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága céljából az alábbi főbb adatok, információk megadása szükséges:

 • a bejelentő egyes személyes adatai (neve, lakcíme, értesítési cím), jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve (anonim bejelentés esetén ezen adatok megadása nem szükséges);
 • a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt szervezet, személy(ek) neve;
 • az eset részletes leírása;
 • az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információ.

A bejelentéshez a bejelentő bizonyító erejű dokumentumokat csatolhat, melyek a bejelentésben leírt körülményeket támasztják alá. A bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, valós tények, adatok, információk és bizonyítékok alapján teszi meg, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

A jóhiszemű bejelentővel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos megkülönböztetés, valamint a bejelentésért felelősségre nem vonható. A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, a rosszhiszemű bejelentés jogi következményeket vonhat maga után.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

 • a bejelentő személyazonosságának felfedése nélkül tette meg (anonim módon) a bejelentést;
 • ugyanazon bejelentő, egy korábbi bejelentéssel azonos tartalommal tette meg a bejelentést;
 • a bejelentő a sérelmezett tevékenységről, vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentést;
 • a közérdek, vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját – akár jogi képviselő útján – kifejtse, és azt bizonyítékokkal alátámassza.

A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés megfelelő kivizsgálását.

A Társaság a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, amely határidő - név nélküli, vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbítható, azonban a vizsgálat időtartama hosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

A Társaság a bejelentés kivizsgálásáról, annak eredményéről, valamint a megtett intézkedésről a bejelentőt tájékoztatja.

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás miatt és a vizsgálat alapján hatósági eljárás, vagy büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, úgy a Társaság jogosult és köteles intézkedni a megfelelő lépések, valamint a feljelentés megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás nem minősül bűncselekménynek, azonban sérti a Társaság magatartási és egyéb szabályait, úgy a Társaság, mint Munkáltató – a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően – a szabályokat megsértő, vagy a visszaélést elkövető Munkavállalókkal szemben Munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat alapján megállapítható, hogy a bejelentés megalapozatlan, vagy az ügyben további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárás lezárásra kerül.

A bejelentő és a bejelentésben érintett személyek személyazonosságát, így személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a bejelentések tartalmát minden esetben és a vizsgálat valamennyi szakaszában a Társaság bizalmasan kezeli.

A bejelentő rendszer biztosítja, hogy a nevét vállaló bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók a bejelentés tartalmát és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani.

Abban az esetben, ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatok a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törlésre kerülnek.

Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor ‐ ideértve a bejelentő személlyel szembeni jogi eljárást, vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is ‐ a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeljük.

1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.

+36 1 203 7876
info@siskin.hu

Adatvédelem

2023. évi XXV. törvény